Fundacja FreeLING

Fundacja FreeLING to organizacja non profit założona przede wszystkim w celu wzbogacenia oferty szkoleniowej dla tłumaczy. Fundacja pomaga tłumaczom – w szczególności tłumaczom tzw. „małych języków” (innych niż np. j. angielski czy niemiecki) – doskonalić umiejętności tłumaczeniowe i językowe oraz pozyskiwać wiedzę merytoryczną z dziedzin specjalistycznych. Cel ten jest realizowany głównie poprzez organizację warsztatów, prelekcji i wykładów.


Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich

Misją STP jest ochrona praw zawodowych tłumaczy oraz działanie na rzecz wysokich standardów na rynku tłumaczeniowym, jakości tłumaczeń, zasad etyki zawodowej i ochrony własności intelektualnej. STP dba o wizerunek zawodu tłumacza, integrację środowiska i zapewnienie należytej reprezentacji jego interesów wobec instytucji i organów państwa, innych organizacji i stowarzyszeń, partnerów społecznych i opinii publicznej.


Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy

BST jest pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce. Pozostałe organizacje skupiające tłumaczy mają charakter ogólnopolski, podczas gdy BST w swojej działalności ma zamiar koncentrować się głównie na sprawach regionalnych i lokalnych, nie rezygnując jednak z udziału osób spoza regionu bałtyckiego. Jego celem jest lepsza integracja tłumaczy, wypracowanie wspólnych standardów, podnoszenie rangi zawodu, a także praca nad doskonaleniem kwalifikacji naszego środowiska. 


Związek Pracodawców Branży
Tłumaczeniowej POLOT

POLOT jest związkiem firm działającym na rzecz wsparcia i rozwoju pracodawców branży tłumaczeniowej. Wierzymy, że działając wspólnie, możemy osiągać cele niedostępne dla pojedynczego podmiotu. Jako organizacja pracodawców jesteśmy równorzędnym partnerem dialogu z uczelniami, instytucjami państwowymi i innymi organizacjami branżowymi. Naszym celem jest współpraca w celu tworzenia nowej, lepszej jakości w branży.


Twoje Stowarzyszenie!

Kto może zostać partnerem KT? Organizacje, stowarzyszenia i fundacje, które działają na rzecz branży tłumaczeniowej lub branż pokrewnych. Partnerstwo nie wiąże się z korzyściami materialnymi dla żadnej ze stron i opiera się na wzajemnym promowaniu.

Chcesz zostać partnerem Konferencji tłumaczy 2021 lub Translation and Localization Conference 2021? Napisz do nas!