Partnerzy Konferencji tłumaczy 2022

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich

Misją STP jest ochrona praw zawodowych tłumaczy oraz działanie na rzecz wysokich standardów na rynku tłumaczeniowym, jakości tłumaczeń, zasad etyki zawodowej i ochrony własności intelektualnej. STP dba o wizerunek zawodu tłumacza, integrację środowiska i zapewnienie należytej reprezentacji jego interesów wobec instytucji i organów państwa, innych organizacji i stowarzyszeń, partnerów społecznych i opinii publicznej.

Visit website

PT TEPiS

Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS powstało jako Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych w roku 1990. Podstawowym celem Towarzystwa jest pogłębianie i szerzenie wiedzy w zakresie sztuki przekładu, ochrona praw autorskich tłumaczy oraz reprezentowanie interesów tłumaczy wobec organów władzy. Towarzystwo TEPIS jest organizacją zrzeszającą największą liczbę tłumaczy przysięgłych w Polsce. Od 1993 r. PT TEPIS jest członkiem Międzynarodowej Federacji Tłumaczy FIT, a od roku 2010 członkiem-założycielem Europejskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Sądowych EULITA. Od roku 2007 PT TEPIS jest organizacją pożytku publicznego.

Znakomitą większość członków Towarzystwa stanowią tłumacze przysięgli. Siedziba Rady Naczelnej Towarzystwa mieści się w Warszawie, zaś w Białymstoku, Bytomiu, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu działają Koła PT TEPIS.

Towarzystwo TEPIS organizuje warsztatowe spotkania w ramach doskonalenia zawodowego tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych: Konferencje PT TEPIS – Warsztaty Przekładu Specjalistycznego (zapraszamy już 16-17.10.2021 r.!), Repetytoria dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych i liczne webinaria dla tłumaczy różnych języków obcych oraz webinaria z języka polskiego.

Członkowie PT TEPIS otrzymują „Biuletyn TEPIS”. Wybrane referaty wygłoszone na seminariach, a także artykuły na tematy ważne dla tłumaczy są zgłaszane do publikacji w specjalistycznym punktowanym czasopiśmie „Lingua Legis” Instytutu Lingwistyki Stosowanej wydawanym pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. Wydawnictwo Translegis (d. Wydawnictwo TEPIS), działające pod auspicjami PT TEPIS, wydało wiele pozycji książkowych nt. teorii i praktyki przekładu, w tym komentarz do Kodeksu tłumacza przysięgłego i wybory specjalistycznych tekstów paralelnych w językach angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, polskim i włoskim oraz materiały pokonferencyjne.

Visit website

Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych

PSTK jest jedyną w Polsce organizacją zrzeszającą wyłącznie profesjonalnych tłumaczy konferencyjnych (a więc tłumaczy specjalizujących się w tłumaczeniu ustnym).

PSTK wspiera profesjonalnych tłumaczy konferencyjnych, popularyzuje w Polsce międzynarodowe standardy jakościowe, buduje świadomość na temat tego, czym jest zawód tłumacza konferencyjnego, wspiera tłumaczy w nieustannym doskonaleniu umiejętności, a także doradza podmiotom potrzebującym skorzystać z usług tłumaczy konferencyjnych (organizatorom konferencji czy spotkań biznesowych, instytucjom organizującym przetargi na tłumaczenie ustne, biura tłumaczeń itp.).

Visit website

Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy

Misją LST jest integracja środowiska, podnoszenie rangi zawodu, wypracowywanie wspólnych standardów, a także doskonalenie zawodowe tłumaczy, tworzenie warunków do wymiany doświadczeń, wzajemna pomoc i wsparcie dla początkujących w zawodzie.

To, co najistotniejsze w idei powstania Stowarzyszenia, to rzeczywista pomoc i aktywna działalność na rzecz grupy zawodowej tłumaczy.

Visit website

Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

Instytut Lingwistyki Stosowanej to najstarsza i jedna z najlepszych w Polsce jednostek naukowo-dydaktycznych zajmująca się badaniami w dziedzinie szeroko pojętego językoznawstwa stosowanego, w tym badaniami nad przekładem oraz przyswajaniem i nauczaniem języków obcych. W kręgu naszych zainteresowań znajdują się także badania językoznawcze i literaturoznawcze. O wysokiej randze Instytutu świadczy udział pracowników w życiu naukowym w Polsce i za granicą, a także publikacje o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Należymy do takich prestiżowych światowych konsorcjów zrzeszających najlepsze jednostki akademickie zajmujące się przekładem jak: EMCI, EMT i CIUTI.
Na studiach I i II stopnia kształcimy tłumaczy, mediatorów międzykulturowych oraz nauczycieli języków obcych, a nasi absolwenci są od lat cenionymi pracownikami instytucji unijnych oraz innych jednostek europejskich i krajowych, a także nauczycielami języków obcych w kraju i za granicą.

Visit website

Fundacja FreeLING

Fundacja FreeLING to organizacja non profit założona przede wszystkim w celu wzbogacenia oferty szkoleniowej dla tłumaczy. Fundacja pomaga tłumaczom – w szczególności tłumaczom tzw. „małych języków” (innych niż np. j. angielski czy niemiecki) – doskonalić umiejętności tłumaczeniowe i językowe oraz pozyskiwać wiedzę merytoryczną z dziedzin specjalistycznych. Cel ten jest realizowany głównie poprzez organizację warsztatów, prelekcji i wykładów.

Znajdź nas na Facebooku (Fundacja Free_LING) i LinkedIn (Fundacja FreeLING – FreeLING Foundation)

Visit website

Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy

BST jest pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce. Pozostałe organizacje skupiające tłumaczy mają charakter ogólnopolski, podczas gdy BST w swojej działalności ma zamiar koncentrować się głównie na sprawach regionalnych i lokalnych, nie rezygnując jednak z udziału osób spoza regionu bałtyckiego. Jego celem jest lepsza integracja tłumaczy, wypracowanie wspólnych standardów, podnoszenie rangi zawodu, a także praca nad doskonaleniem kwalifikacji naszego środowiska.

Visit website